European Union of Geosciences – EUG

24 - 28 marzo 1991
Strasburgo - Francia